Общи условия

Top 100 Analytics

Общи условия

Чрез достъпа до интернет страницата (сайта) на “ТОП 100 Аналитикс” ЕООД, потребителят се съгласява да бъде обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължава да ги спазва.

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

1. „Сайт“ е цялата информация, всички авторски изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси, които се намират на адрес https://www.top100.bg/ или някои от поддомейните на същия адрес.

2. „Потребител“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ на сайта и ДРУЖЕСТВОТО. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава правото да използва услугите на сайта единствено за лични нетърговски цели, освен ако изричен договор не предполага друго.

I. ПРЕДМЕТ

Долупосочените общи условия имат за цел за изясняване и регулиране на отношенията между “ТОП 100 Аналитикс” ЕООД със седалище: гр. София 1527 ул. “Велчо Атанасов” 27, вх. Б, и Булстат 206193960, наричано още ДРУЖЕСТВОТО и потребителите /ползватели на сайта/, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ на интернет страницата https://www.top100.bg/

ІІ. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите, по-долу са упоменати данните за дружеството, както следва:

1. Наименование на дружеството: “ТОП 100 Аналитикс” ЕООД

2. Данни за контакт: имейл: office@top100.bg, тел.: тел. +359 888309164

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

2.1. Интернет страницата на “ТОП 100 Аналитикс” ЕООД”  е страница, чрез която заинтересованите да останат информирани за историята, предлаганите услуги, както и новостите в дружеството, включително, но не само и да извършват следните действия:
– Преглеждане на услугите, предлагани от “ТОП 100 Аналитикс” ЕООД;
– Осъществяване на контакти по електронен път, свързани със сключването на договорни отношения с “”ТОП 100 Аналитикс” ЕООД, чрез страницата на ,”ТОП 100 Аналитикс” ЕООД която се намира в Интернет.
– Изпращане на запитвания относно услуги, предлагани от “ТОП 100 Аналитикс” ЕООД” директно към Търговския отдел на дружеството.
– Информиране за предлаганите от “ТОП 100 Аналитикс” ЕООД нови услуги.
– Информиране за новостите в”ТОП 100 Аналитикс” ЕООД” .

2.2. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси (включително, но не само текстове, изображения, база данни, графики, илюстрации, лога, снимки), материали, софтуерни програми и приложения, публикувани на сайта, принадлежат  “ТОП 100 Аналитикс” ЕООД  и/или съответните правоносители, когато са посочени други. Информационните ресурси са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и има за последица с гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
– Този сайт може да съдържа материали, названия или търговски марки, които са собственост на други компании, организации и сдружения, защитени от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).
– Изрично не се разрешава използването на каквото и да е съдържание от сайта, освен по начин, който не противоречи на настоящите условия за ползване, без предварителното писмено разрешение на Управителя на “ТОП 100 Аналитикс” ЕООД”
– Достъпът до този сайт, както и до всяка част от съдържанието му, не дава по никакъв начин право за ползване на интелектуалната собственост без писмено разрешение на Управителя на “ТОП 100 Аналитикс” ЕООД.

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Надзорни органи, отговарящи за защита на потребителите:
(1) Комисия за защита на личните данни.
Адрес: гр. София, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: +359 2 91 53 518, имейл: kzld@cpdp.bg, kzld@government.bg, уебсайт: www.cpdp.bg.

(2) Комисия за защита на потребителите.
Адрес: 1000 гр. София, пл. “Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6, тел.: +359 2 933 05 65, факс: +359 2 988 42 18, гореща телефонна линия: 0700 111 22, имейл: info@kzp.bg, уебсайт: www.kzp.bg.

3.1. Дружеството се задължава да гарантира правата на Потребителите съобразно буквата на закона и условията, приети в практиката, и съобразени с потребителското и търговското право.

3.2. Електронен адрес. Двете страни приемат, че посоченият електронен адрес, който Потребителят посочва на сайта, както и всеки следващ адрес, който бива посочен от Потребителя като форма за контакт между него и Дружеството, е „основен електронен адрес“.

3.3. “ТОП 100 Аналитикс” ЕООД събира и обработва лични данни. “ТОП 100 Аналитикс” ЕООД гарантира неприкосновеността на всички лични данни, включително, но не само, името на ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или имейл адрес. Те ще бъдат използвани единствено за целите, за които са били събрани или получени, и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

3.4. Лични или идентификационни данни няма да бъдат използвани с друга цел без изрично писмено съгласие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен в случаите, предвидени от закона.

3.5.”ТОП 100 Аналитикс” ЕООД” не носи отговорност за личната идентифицираща информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ разкрива пред други сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на сайта.

3.6. Информацията, предоставяна от ПОТРЕБИТЕЛЯ при посещението на този сайт, се използва за отговаряне на отправените запитвания, за подобряване на сайта, за връзка с потребителите, за маркетингови и информационни цели, за приемане на заявки за услуги и запитване за продукти от потребителите и др. По време на посещението на сайта, Дружеството получава информация за броя на посетителите, IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, датата и часа на посещението, източника на заявката и други данни, които може да ползва за целите на своята вътрешна статистика и системно администриране.

ІV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

“ТОП 100 Аналитикс” ЕООД има право да променя политиката за поверителност като част от условията за ползване на САЙТА по всяко време. Задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да се запознава със СЪДЪРЖАНИЕТО и настъпилите промени в него. Датата на последна актуализация на тази страница е отбелязана в началото на условията за ползване на САЙТА.

V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Спорове между страните по настоящите Общи условия се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействието на компетентните съдебни органи.

VІ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и за всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси, се прилага българското законодателство.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всеки Потребител има право на безплатен достъп до ресурсите на сайта, освен в случаите, когато дадена информация и/или информационен ресурс се разпространява по силата на договор за платени услуги.

Всеки Потребител е длъжен да спазва Общите условия, етиката в интернет пространството, добрия тон и законодателството на Република България, що се отнася до използването на предоставяните от”ТОП 100 Аналитикс” ЕООД  услуги и публикуваните от него ресурси.

Запазете си demo

Ще се радваме да се свържете с нас!

Моля попълнете формата и ние ще разгледаме вашето запитване възможно най-скоро.

Top 100 Analytics - независим медиен мониторинг

Задайте ни въпрос

Ще се радваме да се свържете с нас!

Моля, попълнете формата и ние ще се свържем с вас възможно най-скоро.

Top 100 Analytics - независим медиен мониторинг